Boende i markplan får i anslutning till sin altandörr och/eller ytterdörr, tillsvidare utan kompletterande årsavgift eller avgäld, bygga marknära altaner och/eller inrama mark anpassade till förutsättningarna för den enskilda lägenheten. Altaner/inramning av mark får inte skada fasader, mark och befintlig växtlighet.

Där växtlighet anses onödig tas beslut i samråd mellan boende, direkta grannar och styrelsen för att främja områdets karaktär.
Skärmar och staket har stor påverkan på bebyggelsens karaktär, olika sorter, kvalitet och färg bedöms skapa ett brokigt och billigt intryck i området. Altaner utförs därför i normalfallet utan byggda skärmar, staket och tak. Eventuella avskärmningar utgörs av originalskärmar, låga staket (stakethöjd i förhållande till fallrisk), alternativt befintlig eller nyplanterad växtlighet, endast avenbok.

Altaner/inramning av mark får inte hindra rörligheten i området för andra boende. Altaner/inramning av mark bör inte fästas i fasad, alternativt måste de fästas demonterbara för att inte hindra föreningens underhåll av fastigheten. Altaner/inramning av mark skall vara fackmannamässigt utförda.

Inramning av mark i anslutning till lägenheten kan göras med mycket låga staket (< 1 meters höjd) alternativt befintlig eller nyplanterad växtlighet, endast avenbok. Fastighetens funktioner (stuprör, vattenutkast, avloppsbrunnar, el, m.m.) får inte förändras vid bygget utan tillstånd från styrelsen.

Styrelsens tillstånd krävs för att få genomföra renovering och nybygge av altaner och inramning av mark. Vid tillåtelse av altan och/eller inramning av mark tar boende på sig ansvaret att underhålla marken som ramats in.

Klicka på länken nedan och fyll i blanketten.
Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

Blanketten skickas till info@brfmosshagestigen.se