Klicka på länken nedan och fyll i formuläret.
Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet

Förändringar i lägenheten

För omfattande renoveringar i lägenheten krävs styrelsens godkännande som prövar varje ansökan om förändring av lägenhet i samarbete med Fastum Förvaltnings AB. Nedan följer information om ansvarsförhållande, generella ordningsregler vid renovering samt en ansökningsblankett för ifyllnad.

Byggherre

Byggherre är enligt 9 kap. 1 § plan- och bygglagen (PBL) den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten genom en byggentreprenör eller byggmästare.

Vid förändringar i våtrum skall gällande våtrumsregler följas, vilket även detta åligger byggherren att tillse.

Tillåtelse

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

1. Ingrepp i en bärande konstruktion

2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller

3. Annan väsentlig förändring av lägenheten

Ansökan om tillåtelse för renovering skall ställas till Fastum Förvaltnings AB som på styrelsens anmodan utför utredning om- och utfärdar tillstånd för renoveringsåtgärder. Ansökan skall utföras på bifogad ansökningsblankett, kompletteras med förklarande ritningar och skickas till Fastum Förvaltnings AB.

Arbetstider & information till grannar

Det är mycket viktigt att respektera sina grannar och störande arbeten skall minimeras så mycket som det är möjligt. Störande arbeten får som allra mest pågå under nedan angivna tider. Byggherren ansvarar själv för att dessa tider efterföljs.

Vardagar 07:30 – 18:00

Grannar skall skriftligen informeras om renoveringen, av byggherren, via brev eller anslag i entréport. I informationen skall framgå vem som renoverar och kontaktuppgifter till denne.

Vad kräver tillåtelse?

Exempel på åtgärder som kan utföras utan att söka tillstånd hos Fastum Förvaltnings AB:

 • Målning
 • Tapetsering
 • Nya golv i utrymmen som inte innefattar våtutrymme (badrum, tvättstuga m.m.)
 • Byte av befintliga vitvaror – dock ej disk- eller tvättmaskin
 • Ej permanenta elinstallationer

Exempel på ingrepp som kräver godkännande:

 • Vatten- och avloppsledningar (t.ex. byte eller installation av disk- och tvättmaskin)
 • Gas
 • Värme (golvvärme, radiatorer)
 • Ventilation (även köksfläktar)
 • Bärande strukturer
 • Fasta elinstallationer
 • Om arbetet innebär att el eller vatten/värme behöver stängas av centralt i fastigheten.
 • Alla typer av ingrepp i våtrum (badrum, tvättstuga)

Byggsopor

Byggsopor och avfall som uppkommer i samband med renoveringen skall omhändertagas och får under inga omständigheter slängas i sopnedkast eller ställas på annan plats utanför lägenheten utöver den dagen då byggsopor skall avhämtas.

Byggherren ansvarar för att detta följs och byggsopor som påträffas i grovsoprum, miljöstuga eller dylikt kommer att faktureras byggherren.

Bygganmälan och bygglov

Byggherren ansvarar själv för bygganmälan och ansökan om bygglov i de fall där detta är nödvändigt. Bygganmälan skall göras när arbetet handlar om att:

– uppföra eller bygga till en byggnad

– uppföra, anordna eller väsentligt ändra en anläggning,

– ändra i en byggnad så att bärande konstruktioner berörs eller planlösningen avsevärt påverkas

– installera eller väsentligt ändra hissar, eldstäder, rökkanaler, anordningar för ventilation, vatten och avlopp

eller

– underhålla värdefull bebyggelse om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Bygganmälan ger byggnadsnämnden möjlighet att förbereda sin tillsyn över byggprojektet och ger nämnden tid att preliminärt bedöma kontrollbehovet, bland annat behovet av byggsamråd.

Det är byggherren som ska lämna in bygganmälan. Den ska normalt vara skriftlig och innehålla uppgifter om byggherrens namn och adress, fastighetsbeteckning och när byggnadsarbetena är avsedda att påbörjas. Även projektets art och omfattning ska beskrivas. Ibland krävs det att bygganmälan kompletteras med en rivningsplan

För mer information om bygganmälan och bygglov, se Boverkets hemsida www.boverket.se

Klicka på länken nedan och fyll i formuläret.
Ansökan om tillstånd för ändring av lägenhet