Förtätning Söderby gärde

Söderby Fastighetsutveckling har tillsammans med Salems kommun för avsikt att utreda möjligheten att förtäta området söder om BRF Mosshagestigen med bostäder och eventuellt någon eller några samhällsfastigheter. I arbetet ingår att säkerställa infarten till det nya
området. Genomförd utredning visar att vägen genom Brf Mosshagestigen är den mest lämpliga.
Området finns med i Salemkommuns översiktsplan på lämpliga platser för nya bostäder, se utdrag ur översiktsplan 2030.